item(s)
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen
item(s) -
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1              Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Facades Forever BVBA/Tasco Antislip Company, Scheldestraat 27, 9810 Eke (BTW BE0 811 704 512). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper, ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Onze offertes zijn vrijblijvend.

Art. 2              Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding, ondertekend door een gevolmachtigde.

Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wijzen we elke schade of schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze fabrieken of leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

Art. 3              Aansprakelijkheid

De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of fabrieken. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder enige andere vergoeding van welke aard ook. We aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaarden die reeds een bewerking ondergaan hebben.

Alle klachten over leveringen dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen, zoniet zijn ze niet ontvankelijk.

Zelfs indien franco geleverd, gebeurt de verzending van de goederen op risico van de bestemmeling. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld.

Art. 4              Betaling

We behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Bij betaling via overschrijving op de website ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen netto. De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van Facades Forever BVBA / Tasco Antislip Company tot volledige betaling.

Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan. Bij niet-betaalde schuldvorderingen kunnen we een contante betaling eisen voor de verzending van elke nieuwe levering welke condities ook voorafgaand werden bedongen.

In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering hebben we het recht het saldo van de bestelling te annuleren.

Bij elke vertraging van betaling wordt automatisch en zonder maning de wettelijke verwijlinterest aangerekend en dit vanaf de vervaldag.

Onafhankelijk van de besproken verdaginginteresten komen de betrokken partijen uitdrukkelijk overeen dat, in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldatum of eventueel op de overeengekomen datum, het bedrag van de factuur of het nog verschuldigd saldo, zonder meer met 20% wordt verhoogd met een minimum bedrag van € 50,00 en dit als schadevergoeding.

Tenzij schriftelijk door ons toegestaan, kan de klant geen bestelling annuleren.

Art. 5              Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd.