item(s)
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen
item(s) -
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

FAQ

Algemene informatie

Aanvaarding van orders

Uw order vormt een aanbod om producten van de leverancier te kopen en de orderbevestiging door de leverancier betekent de aanvaarding van het order van de koper. De orderbevestiging door de leverancier verschaft de weblink naar deze algemene voorwaarden op de website van de leverancier en neemt deze algemene voorwaarden per referentie op in de verkoopovereenkomst tussen koper en leverancier. Een offerte of aanbieding gericht aan de koper vanwege de leverancier vormt geen aanbod om te verkopen, en er is in geen geval sprake van een overeenkomst tenzij en totdat de koper een order indient bij de leverancier en de leverancier een schriftelijke bevestiging van het order aan de koper geeft.

Prijs
 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen inclusief BTW.
 2. De prijzen in onze catalogen, websites en ander promotiemateriaal zijn enkel ter informatie.
 3. Kortingen gegeven aan de koper zijn mogelijk niet van toepassing in het geval van toekomstige prijsverlagingen. Kortingen kunnen alleen met toestemming van de leverancier worden gebruikt.
Betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de betalingstermijnen netto 30 dagen vanaf de factuurdatum.
 2. In de Europese Unie zal interest geïnd worden op achterstallige saldi tegen het maximumpercentage dat onder nationale regelgeving werd ingesteld, in overeenkomst met de richtlijnen van de Europese Unie inzake betalingsachterstand bij handelstransacties. Buiten de Europese Unie wordt interest geïnd tegen minimum 10% per jaar en het maximum toegestaan door de wet.
 3. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepaling dat indien de leverancier op enig later tijdstip op de hoogte gebracht wordt van omstandigheden die twijfel doen rijzen over de kredietwaardigheid van de koper of indien er op verzoek niet voldoende zekerheid voor de betaling wordt gegeven of indien de koper achterstallige betalingen heeft voor andere producten, de leverancier kan eisen dat de koper de volledige of een deel van de aankoopprijs van te voren betaalt evenals de volledige prijs van alle andere producten die door de leverancier aan de koper verkocht werden. In afwachting van dergelijke betalingen zal deze overeenkomst opgeschort worden. In het geval dat dergelijke betalingen niet gemaakt worden binnen een door de leverancier vastgestelde redelijke termijn, kan de leverancier het order van de koper annuleren zonder aansprakelijkheid en is de koper verantwoordelijk voor de daardoor ontstane schade aan de leverancier.
 4. De koper kan een door hem verschuldigd bedrag of toekomstig verschuldigd bedrag niet in aftrek brengen of compenseren met een vordering van de leverancier tegen de koper.
 5. De leverancier heeft het recht om de prijzen adequaat aan te passen nadat de overeenkomst werd aangegaan in het geval dat de productiekosten zijn gestegen/gedaald, met name als de arbeidskosten zijn veranderd als gevolg van het afsluiten van arbeidsovereenkomsten of prijswijzigingen van productiemateriaal. Relevante wijzigingen worden voorgelegd aan de koper.
Leveringsvoorwaarden

De op onze website te koop aangeboden producten kunnen in Europa geleverd worden.

 1. De leverancier zal de leveringsmethode kiezen en vervoer organiseren naar de locatie van de klant.
 2. Naar keuze van de leverancier kunnen aan de koper verkochte producten in twee of meer termijnen worden geleverd. In dat geval wordt elke termijn als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd en niet-levering of gebrekkige levering van één termijn wordt niet beschouwd als een schending van het contract met betrekking tot andere termijnen.
 3. De in de overeenkomst opgegeven leveringsdata zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. Indien de leverancier er niet in slaagt om de producten te leveren tegen deze datum, vormt dit geen schending van het contract en heeft de koper niet het recht om aanspraak te maken op een vergoeding voor zulk verzuim of op enige gevolgschade of schade die daaruit voortvloeit.
 4. De leverancier behoudt zich het recht voor om de productaanbiedingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen.
 5. De koper mag de orders (andere dan voor producten op maat) vóór de verzendingsdatum annuleren.
Leveringskosten

De bedragen voor de leveringskosten worden gefactureerd bovenop de prijzen aangegeven op de website die ook getoond worden in uw winkelwagentje. De leveringskosten hieronder vermeld gelden enkel voor online bestellingen op onze webshop (contacteer ons voor de tarieven bij offline bestellingen). In functie van het bedrag van uw online bestelling, worden de leveringskosten op de volgende manier aangerekend:

Tarieven binnenlandse verzending

Verzendkosten België

 • 0 tot 5 kg: €9,50
 • 6 tot 10 kg: €15,00
 • 11 tot 30 kg: €25,00
 • meer dan 30 kg: afhankelijk van grootte en gewicht

Tarieven buitenlandse verzending

Verzendkosten buurlanden

 • 0 tot 19 kg: €18,00
 • 20 tot 30 kg: €26,50
 • meer dan 30 kg: afhankelijk van grootte en gewicht

De standaard leveringstermijn bedraagt 48/72u voor producten die op voorraad zijn en overal in België. Echter, en in geen geval, zal enige vertraging de annulering van de bestelling kunnen rechtvaardigen, of aanleiding geven tot schadevergoedingen of boetes, tenzij contractueel anders is overeengekomen of door ons een leveringstermijn schriftelijk en formeel aanvaard werd. Het optreden van elk geval van overmacht, zoals stakingen, brand, enz. zal leiden tot de schorsing van onze contractuele leveringsverplichtingen of andere verplichtingen.

Eigendom

Bij verzending gaat de eigendom van de producten over op de koper.

Controle, aanvaarding en retour
 1. Indien er bij de levering een tekortkoming in de hoeveelheid of de kwaliteit van de producten wordt ontdekt, moet er binnen de 30 dagen na de levering een gedetailleerde kennisgeving van tekortkoming worden gemeld aan de leverancier. De koper wordt binnen de dertig (30) dagen na ontvangst geacht de producten voldoende te hebben gecontroleerd en aanvaard. Bij aanvaarding is de leverancier niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken. De koper zal alle claims inzake gebreken die bij een dergelijke controle worden vastgesteld binnen zeven (7) dagen na het afronden van die controle bij de leverancier indienen. Na aanvaarding van de producten is de leverancier niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken.
 2. De enige verhaalsmogelijkheid van de koper om producten af te wijzen is de vervanging of herstelling van defecte goederen (naar goeddunken van de leverancier).
 3. De koper kan goederen tegen creditering terugsturen, op voorwaarde dat: 
   
  • De goederen niet volgens de specificaties van de koper werden gemaakt;
  • De goederen niet aan de vereisten van de koper beantwoorden;
  • Ze ongebruikt en onbeschadigd én in de oorspronkelijke verpakking naar de leverancier worden teruggestuurd binnen de 30 (dertig) dagen na levering.
  • De leverancier zal geen creditering geven voor de leverings-, port- of doorvoerkosten, aangerekend door de leverancier, of opgelopen door de koper.
Beperkte garantie
 1. De leverancier garandeert dat alle producten vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de leverancier de oorspronkelijke producten (geen vervangende producten) levert ("beperkte garantie").
 2. De beperkte garantie geldt niet indien (A) het gebrek het gevolg is van het gebruik of de manipulatie van de producten op een andere manier, onder een andere omstandigheid, of voor een ander doel dan goedgekeurd of geïnstrueerd door de leverancier; of indien (B) de producten worden verkeerd gebruikt of misbruikt of indien er sprake is van geknoei, verkeerd gebruik, modificatie, verwaarlozing, schade door ongevallen, wijzigingen of herstellingen zonder toestemming van de leverancier. Verder zijn garantieclaims niet toegestaan voor natuurlijke slijtage.
 3. De bovenstaande beperkte garantie vervangt alle andere garanties, expliciete of impliciete, mondeling of geschreven, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en eigendom. De beperkte garantie vervangt elke andere garantie of verplichting van de leverancier voor verlies, onkosten, ongemakken of schade (bijzondere, indirecte, secundaire, of gevolgschade) die voortvloeien uit eigendom of gebruik van de goederen. herstelling, vervanging of creditering, behalve redelijke slijtage en waardevermindering (naar keuze van de leverancier) bij teruggave van de goederen is de enige verhaalsmogelijkheid van de koper in geval van dergelijke verliezen, onkosten, ongemakken of schade. De koper erkent dat de onderhandelde aankoopprijs de aanvaarding van dit risico weerspiegelt en doet afstand van alle rechten waarop hij anders recht zou hebben in verband met de in deze paragraaf besproken zaken.
Beperking van aansprakelijkheid
 1. Onder geen enkele omstandigheid kan de leverancier aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale of gevolgschade, noch wanneer werkelijke kennisgeving van schade wordt verstrekt, al dan niet voorzienbare, en noch wanneer deze gebaseerd is op het verlies van winst bij wederverkoop, verlies van zakelijke kansen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill, verlies van het gebruik van geld, werkonderbreking, aantasting van andere activa, of anderszins en noch wanneer deze voortkomen uit de schending van de garantie, contractbreuk, strikte aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, of anderszins, tenzij de toepasselijke wet deze aansprakelijkheid vereist.
 2. De totale aansprakelijkheid van de leverancier voor alle claims, aansprakelijkheid, kosten, en alle andere schade of rechtsmiddelen die ontstaan uit hoofde van deze overeenkomst (gezamenlijk "claims"), ongeacht of dergelijke claims zijn gebaseerd op een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, garantie, schadevergoeding, of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de koper heeft betaald aan de leverancier voor de producten in de huidige transactie die de basis voor deze algemene voorwaarden vormt.
Vrijwaring inzake patent, auteursrecht en handelsmerk
 1. In het geval dat van een door de leverancier geleverd product wordt beweerd dat het rechtstreeks een patent, auteursrecht of handelsmerk schendt dat van kracht is op het moment dat de leverancier zijn factuur of een schriftelijke bevestiging van het order uitreikt, dan zal de koper toestaan dat de leverancier, naar eigen goeddunken en op eigen kosten, ofwel (A) het recht verwerft om een dergelijk product te blijven gebruiken, (B) een dergelijk product vervangt of aanpast zodat het geen inbreuk meer pleegt, of (C) de retour van een dergelijk product aanvaardt en de koper vergoedt voor de aankoopprijs, verminderd met een vergoeding voor redelijke slijtage en waardevermindering.
 2. De leverancier zal, op eigen kosten, iedere actie tegen de koper op basis van een claim dat een product in strijd is met een octrooi, auteursrecht of handelsmerk dat daarmee correspondeert, verdedigen, op voorwaarde dat de koper: (A), de leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke actie, en kopieën levert van alle eisen, proces en processtukken; (B) de leverancier de uitsluitende zeggenschap geeft over de verdediging ervan (en eventuele onderhandelingen over een schikking of compromis ervan); en (C) meewerkt aan de verdediging ervan op kosten van de leverancier.
 3. Uit het bovenstaande blijkt de volledige aansprakelijkheid van de leverancier voor claims en acties wegens inbreuk, en de koper doet afstand van alle rechten waar hij anders recht op zou kunnen hebben met betrekking tot het voorgaande.
 4. De leverancier is niet aansprakelijk tegenover de koper voor enige actie of claim wegens inbreuk die gebaseerd is op een van de volgende gedragingen: (A) het gebruik van een product op een andere manier dan aangegeven door de leverancier; (B) het gebruik van een product in combinatie met andere producten, apparatuur, of apparaten die niet werden geleverd door de leverancier; of (C) de modificatie, wijziging of aanpassing van een product door een andere persoon dan de leverancier of door de leverancier op basis van de specificaties van de koper of zoals anderszins aangegeven door de koper (ongeacht of een dergelijke modificatie, wijziging of aanpassing plaatsvindt voor of nadat het product oorspronkelijk door de leverancier naar de koper verzonden wordt). In het geval van inbreuk of claim tegen de leverancier die is gebaseerd op een in de vorige zin omschreven gedraging, zal de koper de leverancier schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle schade, kosten of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten betaald of opgelopen door de leverancier in verband met een dergelijke actie of claim.
Exportcontrole

In het geval van inbreuk of claim tegen de leverancier die is gebaseerd op deze paragraaf, zal de koper de leverancier schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle schade, kosten of uitgaven, inclusief, maar niet beperkt tot, advocaatkosten betaald of opgelopen door de leverancier in verband met een dergelijke actie of claim.

Vertrouwelijkheid
 1. Voor de toepassing van deze overeenkomst is "vertrouwelijke informatie" alle informatie die (A) aangeduid is als vertrouwelijk, (B) op het moment van openbaarmaking, hetzij mondeling of schriftelijk, is aangemerkt als vertrouwelijk of (C) vanwege het karakter en de aard ervan door een redelijk persoon onder soortgelijke omstandigheden als vertrouwelijk zou worden beschouwd. In geen geval zal deze paragraaf geheimhoudingsovereenkomsten vervangen die de partijen voorafgaand aan of na deze overeenkomst zijn aangegaan. In het geval dit gedeelte strijdig is met een geheimhoudingsovereenkomst die momenteel of later van kracht is tussen de partijen, zal de geheimhoudingsovereenkomst prevaleren.
 2. De partijen zijn het erover eens dat: (A) de ontvangende partij vertrouwelijke informatie uitsluitend mag gebruiken voor de toepassing van deze overeenkomst; (B) de ontvangende partij elk van zijn werknemers, agenten en vertegenwoordigers die toegang hebben tot de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij zal opdragen en verplichten om de vertrouwelijkheid van de vertrouwelijke informatie te behouden; (C) de ontvangende partij ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid, maar niet minder dan redelijke zorgvuldigheid, moet uitoefenen tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie als de ontvangende partij zou uitoefenen om de eigen vertrouwelijke informatie van de ontvangende partij geheim te houden; en (D) de ontvangende partij de vertrouwelijke informatie alleen zal vrijgeven aan werknemers, agenten of vertegenwoordigers voor zover dat nodig is.
 3. Vertrouwelijke informatie bevat geen informatie (A) die de ontvangende partij bezat vóór deze overeenkomst, (B) die later voor het publiek toegankelijk wordt, zonder inbreuk van enige verplichting jegens de bekendmakende partij door de ontvangende partij; (C) die wordt vrijgegeven aan de ontvangende partij door een derde die het recht heeft dergelijke informatie vrij te geven, of (D) waarvoor de ontvangende partij kan aantonen dat de informatie onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.
 4. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie openbaar maken indien vereist door de wet. De ontvangende partij moet de bekendmakende partij echter onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat de bekendmakende partij een redelijke kans heeft om bezwaar te maken tegen een dergelijke openbaarmaking.
 5. Op schriftelijk verzoek van de bekendmakende partij, zal de ontvangende partij zich ertoe verplichten alle vertrouwelijke informatie onmiddellijk terug te geven, of deze naar keuze van de bekendmakende partij te vernietigen. Als de ontvangende partij de vertrouwelijke informatie vernietigt, zal ze schriftelijk verklaren dat ze dat gedaan heeft en zal ze prompt dat certificaat leveren aan de bekendmakende partij.
Gegevensbescherming
 1. Elke partij zal voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met name met betrekking tot de persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving), die ze verwerken terwijl ze hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst naleven.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van paragraaf 14.1, zal de koper voldoende technische en organisatorische maatregelen handhaven om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen en om ieder verlies, vernietiging of onbevoegde openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen.
Kennisgeving

Alle kennisgevingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zullen schriftelijk worden verstrekt en zullen gebruik maken van een van de volgende leveringsmethoden: persoonlijke aflevering, aangetekende zending (met ontvangstbevestiging en gefrankeerd), nationaal erkende koerier, (met alle kosten vooraf betaald), fax of e-mail. Een kennisgeving is alleen effectief als de partij die deze kennisgeving geeft, deze paragraaf heeft nageleefd. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: (A) op de datum van levering indien persoonlijk afgeleverd; (B) op de vijfde werkdag na de datum van verzending indien verzonden per aangetekend zending; (C) op de eerste werkdag na de datum van levering, indien geleverd door een nationaal erkende koerier; of (D) na ontvangst tijdens de normale kantooruren, op de plaats waar kennisgeving is ontvangen, voor fax of e-mail.

Overmacht

De leverancier is niet verantwoordelijk als hij zijn onderstaande verplichtingen niet nakomt wegens oorzaken die redelijkerwijs buiten zijn controle liggen, zelfs als ze zich voordoen bij onze leveranciers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van de overheid of militaire autoriteiten, terroristische daden, natuurrampen, materiaaltekorten, transportvertragingen, branden, overstromingen, arbeidsverstoringen, rellen of oorlogen.

Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid (geheel of gedeeltelijk) van enige bepaling of voorwaarde hiervan zal op geen enkele wijze invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van het resterende deel van dergelijke bepalingen of voorwaarden, of enige andere bepaling of voorwaarde: indien de ongeldige bepaling van zo'n essentieel belang is dat men redelijkerwijze kan aannemen dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan zonder een dergelijke bepaling, dan moeten de partijen te goeder trouw onderhandelen om elke vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling met een betekenis die zo dicht als juridisch mogelijk is aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling.

Aanvullingen, wijzigingen en volledige overeenkomst
 1. Deze algemene voorwaarden vormen de definitieve en volledige overeenkomst tussen de partijen en mogen niet worden gewijzigd, beëindigd of ontbonden, in zijn geheel of gedeeltelijk, behalve wanneer de gemachtigde vertegenwoordigers van de leverancier en de koper dit schriftelijk in onderlinge overeenkomst uitvoeren. De leverancier kan, naar eigen goeddunken, elke poging tot wijziging, beëindiging of ontbinding waarmee zij niet schriftelijk instemmen, behandelen als een concrete inbreuk op deze algemene voorwaarden.
 2. Elke offerte, orderaanvaarding of factuur is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wanneer de koper een inkooporder of een ander document uitgeeft voor de producten en diensten die uit hoofde van deze algemene voorwaarden worden geleverd, deze documenten geacht worden alleen bestemd te zijn voor intern gebruik van de koper en in geen geval bindend zijn voor de leverancier.
 3. Deze algemene voorwaarden vervangen elke eerdere afspraak of overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, behalve geheimhoudingsovereenkomsten zoals hierboven wordt bepaald. Er bestaan geen toezeggingen, regelingen, afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp, mondeling noch schriftelijk, tussen de partijen behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Overdracht

De koper zal zijn rechten, plichten, belangen, of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier. Een dergelijke toewijzing, overdracht of delegatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier zal nietig zijn en zal leiden tot de beëindiging van alle rechten of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.

Afstand

De leverancier wordt niet geacht afstand gedaan te hebben van een bepaling van deze algemene voorwaarden of enige inbreuk op een bepaling hiervan door de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd en uitgevoerd door een bevoegde vertegenwoordiger van de leverancier. Een dergelijke verklaring van afstand door de leverancier zal geen verklaring van afstand vormen van enige andere bepaling of van een dergelijke bepaling of inbreuk op een ander moment.

Algemeen
 1. Bij elke inbreuk door de koper, of indien de koper een van deze algemene voorwaarden niet naleeft, of indien de koper niet in staat is om zijn normale werkzaamheden uit te oefenen (met inbegrip van maar niet beperkt tot de onmogelijkheid om zijn verplichtingen na te komen wanneer deze vervallen), of als de koper het onderwerp wordt van een procedure op grond van een faillissementswet of strafrecht, zijn werkzaamheden staakt, of een overdracht maakt ten behoeve van schuldeisers, heeft de leverancier het recht om elke en alle overeenkomsten onmiddellijk te annuleren of te beëindigen zonder verplichtingen jegens de koper met betrekking tot de verkoop van de producten, in zijn geheel of gedeeltelijk, wat kan leiden tot de niet-levering of annulering van de lopende of toekomstige order(s) van de koper en/of beëindiging van de relatie tussen de koper en de leverancier, en om de koper een schadevergoeding wegens inbreuk te vragen, en onbetaalde saldi worden terstond openstaand en opeisbaar. 
 2. Alle rechtsmiddelen in deze algemene voorwaarden zullen cumulatief zijn, en niet alternatief of exclusief, en zullen in aanvulling zijn van alle andere rechten en rechtsmiddelen die bepaald zijn in de toepasselijke wetgeving. Het al dan niet uitoefenen van een rechtsmiddel door de leverancier vormt geen belemmering voor de uitoefening van dezelfde of andere rechtsmiddelen uit hoofde van deze algemene voorwaarden.
 3. De partijen in deze algemene voorwaarden zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze algemene voorwaarden mag zo worden geïnterpreteerd dat het de partijen in de relatie werkgever en werknemer, partners, opdrachtgever en tussenpersoon, of joint ventures plaatst. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te binden of te verplichten.
 4. Deze algemene voorwaarden, en de hierbij beoogde transacties, worden geregeld door en uitgelegd en uitgevoerd overeenkomstig het rechtsgebied waar het order wordt geleverd.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1                          Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Facades Forever BVBA/Tasco Antislip Company, Scheldestraat 27, 9810 Eke (BTW BE0 811 704 512). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Elke verkoop en elke offerte gebeurt aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper, ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Onze offertes zijn vrijblijvend.

Art. 2                          Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bestellingen zijn slechts definitief aangenomen na een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding, ondertekend door een gevolmachtigde.

Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wijzen we elke schade of schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze fabrieken of leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

Art. 3                          Aansprakelijkheid

De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of fabrieken. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder enige andere vergoeding van welke aard ook. We aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaarden die reeds een bewerking ondergaan hebben.

Alle klachten over leveringen dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen, zoniet zijn ze niet ontvankelijk.

Zelfs indien franco geleverd, gebeurt de verzending van de goederen op risico van de bestemmeling. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld.

Art. 4                          Betaling

We behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Bij betaling via overschrijving op de website ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar op 30 dagen netto. De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van Facades Forever BVBA / Tasco Antislip Company tot volledige betaling.

Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar, welk gemak ook van betaling voorafgaandelijk werd toegestaan. Bij niet-betaalde schuldvorderingen kunnen we een contante betaling eisen voor de verzending van elke nieuwe levering welke condities ook voorafgaand werden bedongen.

In geval van niet-betaling van een gedeeltelijke levering hebben we het recht het saldo van de bestelling te annuleren.

Bij elke vertraging van betaling wordt automatisch en zonder maning de wettelijke verwijlinterest aangerekend en dit vanaf de vervaldag.

Onafhankelijk van de besproken verdaginginteresten komen de betrokken partijen uitdrukkelijk overeen dat, in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldatum of eventueel op de overeengekomen datum, het bedrag van de factuur of het nog verschuldigd saldo, zonder meer met 20% wordt verhoogd met een minimum bedrag van € 50,00 en dit als schadevergoeding.

Tenzij schriftelijk door ons toegestaan, kan de klant geen bestelling annuleren.

Art. 5                          Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd.

Toepassing algemene verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die Tasco Antislip Company doet aan een koper van producten van de leverancier en iedere overeenkomst of andere verbintenis van de leverancier is op uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper instemt met de algemene voorwaarden.

Hulp nodig?

Contact

Contact Center

Tel: +32 (0)9 390 80 66

Fax: +32 (0)9 362 37 17

Email: info@antislipcompany.be

ma-vr: 08u30 - 17u00

za-zo: gesloten

Afhaaladres

Scheldestraat 27

9810 Eke

Rekeningnummer bij factuur

IBAN BE07 3631 3039 9766 - BIC BBRU BE BB (ING)

Rekeningnummer bij overschrijving (Maestro, Ideal, Bancontact, Visa)

IBAN BE46 6719 6662 0936 - BIC EURB BE 99 (Europabank)

Nieuwe klant

Ik ben een nieuwe klant

Als nieuwe klant dient u zich 1 maal te registreren met uw email en een wachtwoord naar keuze. Eénmaal geregistreerd, kunt u uw bestelling plaatsen.

Bij volgende bestellingen, hoeft u enkel uw email en wachtwoord in te geven en u kunt terug via de website bestellen.

Dienstverlening

Dienstverlening

TASCO ANT!SLIP COMPANY - CONSULTANCY & SERVICES

De stroefheid of antislip eigenschappen van vloeren zijn bepalend voor de veiligheid van personen. Wij bieden dienstverlening in het

 • beoordelen van vloerveiligheid
 • evalueren van schoonmaakproducten
 • rapporteren van de bevindingen

Onze testen vormen een noodzakelijk onderdeel in risk management voor o.a.:

 • lokale autoriteiten
 • winkelcentra en warenhuisketens
 • luchthavens, trein- en metrostations
 • banken
 • groot- en kleinhandel
 • magazijnen
 • industrie en fabrieken
 • schoonmaakbedrijven
 • restaurants en fastfood ketens
 • hotels
 • keukens
 • laadperrons
 • benzinestations
 • showrooms

SERVICE & GARANTIE

Tasco Ant!slip Company staat steeds klaar om de veiligheid en duurzaamheid te garanderen. Daarom schenken wij veel tijd en aandacht aan de kwaliteit van onze diensten.

Hoe vind ik de juiste oplossing?

Hoe vind ik de juiste oplossing?

Leg uw situatie aan ons voor en wij helpen u graag de juiste oplossing te vinden.